Phòng Hợp tác Quốc Tế - Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

GIỚI THIỆU

01/12/2021

Hình thành kể từ những ngày đầu thành lập Nhà trường, Bộ môn phụ trách giảng dạy học phần/tín chỉ Sinh Lý, Sinh Lý Bệnh và Miễn Dịch Học cho các đối tượng đại học và sau đại học, thực hiện nghiên cứu khoa học, tập trung nâng cao hiệu quả giảng dạy và chất lượng nguồn giảng viên.

 
Top